Ưu đãi sinh nhật thành viên Corele V. Tháng 10/2019